Select Page

Kako su Lijanovići u koaliciji sa HDZ 1990 i HSP BiH slomili ŽZH

Kako su Lijanovići u koaliciji sa HDZ 1990 i HSP BiH slomili ŽZH

Kako su Lijanovići u koaliciji sa HDZ 1990 i HSP BiH slomili ŽZHNakon današnjih uhićenja članova obitelji Lijanović i najužih suradnika postavlja se pitanje zašto je pravda tako spora, te zašto institucije države BiH nisu reagirale kada su Lijanovići zajedno sa HDZ 1990 i HSP BiH izršili pljačku, odnosno pustošenje proračuna ŽZH u iznosu nekih 50 milijuna KM, a vezano za period vladavine Vlade Zvonke Jurišića od2006. do 2010. godine.

Podsjećamo, Sektor kriminalističke policije MUP-a ZHŽ-a, u suradnji sa Županijskim tužiteljstvom, provodili su tijekom 2010. i 2011. godine istragu zbog osnova sumnje da je jedna ili više osoba počinila kazneno djelo ili kaznena djela iz glave XXXI KZ-a FBiH (riječ je o tzv. koruptivnim kaznenim djelima), a aktivnosti policijskih službenika u Ministarstvu gospodarstva ŽZH bili su dio te istrage.

Među osobama protiv kojih se vodila istraga sve su bivši ministri Vlade Zvonke Jurišića i to: Žarko Karačić, Vjekoslav Čamber, Borsi Grizelj, a protiv bivšeg ravnatelja Zdravstvenog zavoda Stjepan Dodig bila je podignuta i optužnica, a špekuliralo se i s imenima ministara Ivice Gašpara i Mate Brzice.

Iz proračuna plaćali usluge Escort agencija

Predsjednik Vlade, Ministar financija i Ministar unutarnjih poslova imaju na raspolaganju Biznis Master Card po osnovu kojih nastali troškovi terete Proračun Županije, a da prethodno nije donesen nikakav pisani akt kojim bi se regulirao pravo i način korištenja iste.Vlada Zdenka Ćosića je ukinula te Biznis Master kartice dolaskom na vlast u 2010. godine.

Karticama “u ime naroda i u cilju zaštite nacionalnih interesa” su se plaćali u najvećem dijelu troškovi reprezentacije i goriva, a detaljnijeg prikaza radi evidentiran je jedan račun Escort agencije!

Usumnjičeni članovi Vlade Zvonke Jurišića teretili su se za zloporabe službenog položaja i ovlasti, kršenja niza županijskih i federalnih zakona, korupcije, primanja i davanja mita, operacija „pranja novca“ iz proračuna ZHŽ-a, nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava, sklapanja nezakonitih i štetnih poslova i ugovora, neplaćanje doprinosa, a nakon čega je proračun Županije Zapadno-hercegovačke oštećen u visini od oko 50 milijuna KM, a na temelju Federalnog revizorskog ureda u razdoblju od 2007. do 2010. godine, prema iskazima svjedoka kao i drugim materijalnim dokazima.

Nema podataka o trošenju sredstava iz proračuna

Sredstva transfera za potpore u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva isplaćena su u iznosu od 7.183.411 KM od čega se 4.045.152 KM odnosi na poticaje ostvarene u 2008. godini. Nije izvršena dosljedna primjena Zakona o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj Naputka za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji i Programa utroška sredstava, kao i da su sredstva u cijelosti utrošena za predviđene namjene (točka 4.5.3 Federalnog Revizorskog Izvješća). Preciznije, uopće nema podataka gdje su navedeni iznosi otišli i u što su utrošeni.

Sredstva subvencioniranja kamata za kredite u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji doznačivana su na račun banke Hypo Alpe Adria Bank. Korisnik poticaja subvencioniranja kamata je tvrtka „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg, a prezentirani su i ugovori o kreditu sa Bankom koje je zaključilo i drugo poduzeće „MI Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg (koji nije ni podnio zahtjev za navedeni poticaj), tako da se ne može potvrditi koji iznosi kredita se odnose na potpore za subvencioniranje kamata za kredite koje je ostvario „Lijanovići“ d.o.o Široki Brijeg iako je riječ o višemilijunskim iznosima koje su nasumično prebacivane privatnim tvrtkama, odnosno Hypo banci direktno.

Kako su Lijanovići u koaliciji sa HDZ 1990 i HSP BiH slomili ŽZH

Na ime subvencioniranja kamata po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za 2008. godinu i 2009. godinu, utrošeno je ukupno 2.870.112 KM. Izvršen je uvid u određeni broj odluka ministra o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamata, pri čemu je utvrđeno da je 02.04.2009. godine donesena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava u iznosu od 1.200.000 KM (prema Naputku za 2008. godinu) i dana 09.07.2009. godine Odluka o izdvajanja sredstava 720.000 KM (prema Naputku za 2009. godinu) na račun Hypo Group Alpe Adria banke u svrhu subvencioniranja kamata na kredite u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, koje je navedena banka potpisala sa društvom „Lijanovići“ d.o.o Široki Brijeg, a koja je iste utrošila u druge poslove.

Poduzeće “MI Lijanovići”

Uz zahtjev „Lijanovići“ d.o.o Široki Brijeg dostavljena je specifikacija kamatnih listova po kreditima ovjerena od strane banke kao i ugovori o kreditu. Iz prezentirane dokumentacije se može potvrditi kako subvencioniranje kamata nije izvršeno sukladno Naputku za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za 2008. godinu i Naputku za 2009. godinu, kojima je propisano da pravo na ostvarenje potpore za subvencioniranje kamata na kredite u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji imaju korisnici čiji je kredit namijenjen za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju.

Naime, utvrđeno je da je dio dostavljenih ugovora o kreditu zaključen između poduzeća „MI Lijanovići d.o.o Široki Brijeg i Hypo Group Alpe Adria banke, kao i da je riječ o dugoročnim i kratkoročnim kreditima koje je korisnik kredita preuzeo za održavanje vlastite tekuće likvidnosti i ulaganja u obrtna sredstva i za koje se ne može potvrditi da su namjenski utrošena za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju. Također ne može se potvrditi da su navedenim subvencioniranjem kamata očuvana postojeća i otvorena nova radna mjesta, što je osnovna namjena ove vrste poticaja predviđena Zakonom o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Izdaci samo u 2009. za tekuće održavanje (2.623.468 KM) najvećim dijelom iskazani su na poziciji Uprave za ceste u iznosu od 2.023.459 KM. Na osnovu prezentirane dokumentacije konstatirano je da se dio ovih izdataka (991.270 KM) odnosi na obveze nastale u 2008. godini, koje su u 2008. godini evidentirane na poziciji vremenskih razgraničenja. Na poziciji tekućeg održavanja evidentirani su i već izvedeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji cesta, a isti su trebali biti evidentirani na kapitalnim izdacima, sukladno Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH. Na razini Županije nije uspostavljena evidencija (katastar) cesta za koje je Županija nadležna kako je propisano Zakonom o cestama FBiH. Dio izdataka nastalih temeljem ispostavljenih situacija po osnovu redovnog i izvanrednog održavanja cesta za 2009. godinu u iznosu od 270.743 KM nije evidentiran na poziciji rashoda, odnosno u momentu kada je nastala obveza za plaćanje, što nije sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH.

Tijekom samo 2009. godine iz sredstava tekuće pričuve, na ime potpore projektima i nabavke poljoprivredne mehanizacije, izvršena je isplata 50.000 KM Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i 40.000 KM DV „Valpovka“ d.o.o. za trgovinu i usluge Grude, u svrhu potpore Investicijskog projekta za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja. Za navedene isplate ne može se potvrditi da su žurni i nepredviđeni izdaci i poticaji koji su se pojavili tijekom godine. Isplata Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u suprotnosti sa člankom 6. Zakona o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Županiji Zapadno-hercegovačkoj, kojim je propisano da pravo na novčanu potporu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište ili sjedište na teritoriji Županije.

Iz sredstava poticaja poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, na temelju Odluke Vlade od 17.03.2009. godine izvršena je isplata 100.000 KM Udruzi za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja Široki Brijeg za Projekt izgradnje edukacijskog centra i rezervata za zaštitu autohtonih pasmina domaćih životinja. Isplata sredstava za navedene namjene uopće nije predviđena Programom utroška sredstava kao ni Naputkom za ostvarivanje novčanih potpora te također nije dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku istih.

Nije bilo kriterija na osnovu koji su realizirani preijenosi

Za tekuće prijenose za ostale zajedničke institucije iskazane u iznosu od 1.152.905 KM nisu prezentirani kriteriji na osnovu kojih je utvrđeno što se podrazumijeva pod zajedničkim institucijama i koje su to zajedničke institucije, zatim nisu prezentirani kriteriji kao niti drugi akti na osnovu kojih su realizirani prijenosi, a koji su trebali biti utvrđeni sukladno članku 27. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2009. godinu. Utvrđeno je da su na ovoj poziciji evidentirane isplate Nogometnom klubu Posušje (43.300 KM) i Nogometnom klubu Široki Brijeg (88.922 KM) prema zaključcima Vlade Županije o odobravanju financijske pomoći u kojima nije utvrđena namjena korištenja sredstava i obaveza izvješćivanje korisnika o utrošku istih. Dodatnom provjerom je utvrđeno kako je ovakvih transfera bilo u više navrata i kako Nogometni klub Posušje uopće nije aktivan osim po Rješenju o registraciji te je nepoznato tko je krajnji korisnik sredstava.

 

Na poziciji izdataka za prijevoz i gorivo utrošeno je 420.339 KM samo za 2009. Odlukom Vlade Županije o korištenju službenih vozila (iz 2007. godine) određeni su uvjeti i način korištenja službenih vozila, ali istom nije propisana kontrola korištenja vozila i utroška goriva od strane ovlaštenih osoba niti su proračunski korisnici donijeli interne akte za navedeno. Nisu utvrđeni Normativi utroška goriva po vozilu osim MUP-a i Uprave za inspekcijske poslove, kod kojih se vrši kontrola utroška goriva. Pojedini korisnici ne izdaju putne naloge za korištenje vozila, niti sačinjavaju mjesečna izvješća o utrošku goriva, tako da se ne može potvrditi da je uspostavljena kontrola korištenja vozila i utroška goriva te budžetskih sredstava u ovu svrhu.

Obveze za obračunate doprinose na isplaćene plaće u 2009. godini u iznosu od 6.183.894 KM nisu plaćene u roku kako je regulirano Zakonom o doprinosima, a u međuvremenu su se ove obveze povećale i dobile kamate.

Na poziciji izdataka reprezentacije najveći dio izdataka evidentiran je kod Ministarstva unutarnjih poslova (35.517 KM), Vlade Županije (30.755 KM), Ministarstva prosvjete (34.610 KM) i Ministarstva financija (23.378 KM). UKUPNO: 124.260 KM. Na razini Županije kao, ni od strane proračunskih korisnika nisu donesene pisane procedure kojim bi se definirao način utroška sredstava reprezentacije kao i visina istih. Navedeni izdaci uglavnom se odnose na evidentiranje ugostiteljskih usluga po ispostavljenim računima, koji većinom ne sadrže specifikaciju izvršenih usluga (Vlada, MUP i Ministarstvo prosvjete), niti je na istim sačinjena zabilješka o povodu nastanka ovih izdatka (Ministarstvo financija).

 

Predsjednik Vlade, Ministar financija i Ministar unutarnjih poslova imaju na raspolaganju Biznis Master Card po osnovu kojih nastali troškovi terete Proračun Županije, a da prethodno nije donesen nikakav pisani akt kojim bi se regulirao pravo i način korištenja iste. Karticama su se plaćali u najvećem dijelu troškovi reprezentacije i goriva, a detaljnijeg prikaza radi evidentiran je jedan račun Escort agencije. U okviru ugovorenih usluga (3.037.035 KM) najznačajni su izdaci po osnovu ugovora o djelu (1.018.592 KM), naknade za rad u komisijama (263.279 KM), ostale nespomenute usluge (226.263 KM), naknade skupštinskim zastupnicima (149.482 KM), usluge reprezentacije (169.474 KM).

HDZZ 1990 se p(r)ovukao, a HSP BiH i NSRZB dobili zaštitu zbog izdaje vitalnih nacionalnih interesa

Iz navedenih činjenica je vidljivo kako su napravljeni troškovi visoki, nenamjenski i većinom ne odgovaraju potrebama Vlade ZHŽ-a već je riječ o zamršenim višemilijunskim pronevjerama osoba i njihovih privatnih tvrtki koje nisu postupale sukladno zakonu i propisanim normama već isključivo nesavjesno zloporabljujući službeni položaj i ovlasti i čije djelovanje predstavlja više različitih kriminalnih radnji opisanih Kaznenim zakonom o zloporabi službenog položaja i ovlasti.

Naime, protiv bivšeg predsjednika Vlade ŽZH Zvonke Jurišića postojali su i konkretni dokazi, a on je već nekoliko puta bio priveden u MUP ŽZH i zadržan nekoliko sati, zbog postojanja osnova sumnje o počinjenju kaznenih zlouporabe položaja i ovlasti.

Nažalost, do dana današnjeg niti jedna od gore spomenutih i osumnjičenih osoba nije procesiurana, članovi HDZ 1990 su se izvukli lažnom koalicijom sa HDZ BiH, a HSP BiH i NSRzB su dobili centraliziranu zaštitu, zbog izdaje vitalnih nacionalnih interesa ulaskom u nelegalnu Vladu FBiH, uz nastavak uništavanja hrvatskih javnih tvrtki iz kojih su izvučene goleme svote novca. Međutim, i tome je došao kraja, a dokaz je obitelj Lijanović.

ljubuski-vjesnik.com

OGLASI

Loading