Select Page

Predložen novi Zakon o PDV-u

Predložen novi Zakon o PDV-u

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH dao je suglasnost na Prednacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), koji je već bio predmet rasprave i naknadno je upućen na izjašnjavanje entitetskim parlamentima.

Kako su objasnili iz UNO, glavni razlog za donošenje novog Zakona o PDV-u je potpuno usklađivanje s propisima EU koji reguliraju sustav plaćanja ovog poreza. A poseban dio obrazloženja izmjena Zakona o PDV-u odnosi se na uvođenje diferencirane stope PDV-a.

Naime, uvođenje diferencirane stope prije provođenja reformi koje imaju za cilj smanjenje proračunskih opterećenja ne predstavlja produktivnu mjeru, jer bi isto moglo dovesti do umanjenja prihoda i do fiskalne nestabilnosti proračuna svih razina vlasti. UNO izražava stav (koji je istovjetan stavu i preporuci MMF-a) da je efikasnija opcija jedinstvene stope PDV-a, objasnili su za Avaz.

Dodali su da je najznačajnija novina da su oslobađanja od PDV-a u potpunosti harmonizirana s pravilima primjenjivim u EU, uz precizno određenje oslobađanja koja se tiču uvoza roba u BiH.

Olakšan je postupak za oslobađanje po osnovu međunarodnih ugovora te diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama. Posebnu pažnju zaslužuje izmjena oslobađanja kod prometa građevinskih objekata. Naime, od plaćanja PDV-a, kao i ranije, oslobađa se promet objekata ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se objekti nalaze, ali samo ako je promet izvršen poslije prve upotrebe objekata ili njihovih dijelova, naglašeno je.

Iz UNO su objasnili da je i sustav novčanog kažnjavanja reguliran na način da je u potpunosti harmoniziran s važećim prekršajnim zakonodavstvom u BiH i znatno se razlikuje u odnosu na postojeći zakon.

Najznačajnije izmjene su u tome da je izmijenjena odredba o odmjeravanju kazne u visini koja predstavlja 50 posto obaveze za izlazni odnosno ulazni PDV, a što je u vezi i s određivanjem visine prekršaja i za odgovorno lice, kao i precizno definiranje instituta zastare za prekršaje.

Iz UNO dodali su da se uvodi i oporezivanje usluga prijevoza putnika koje obavlja strani prijevoznik na teritoriji BiH.

Određena je prosječna naknada koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i po jednom kilometru od 0,10 maraka pomnožen s brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorija BiH, objašnjeno je.

OGLASI

Loading