Select Page

Vlada utvrdila prijedloge proračuna FBiH za 2020. i zakona o njegovom izvršenju

Vlada utvrdila prijedloge proračuna FBiH za 2020. i zakona o njegovom izvršenju

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnoj proceduri uputila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2020. godinu, s potpuno uravnoteženom prihodovnom i rashodovnom stranom.

U parlamentarnu proceduru je, također po žurnoj proceduri, upućeni i Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu, kojim je predviđeno da, odmah nakon servisiranja vanjskog i unutarnjeg duga, prioritet bude isplata mirovina.

Proračun Federacije BiH za 2020. godinu pripremljen je u skladu s proračunskim kalendarom i iznosi 4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa Proračuna leži u integriranju Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje, sa statusom proračunskog korisnika.

Naime, Zakonom o MIO iz 2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u Proračun u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata mirovina kroz Jedinstveni račun riznice, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate mirovina.

Proračun Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je za 2.252,5 milijuna KM, odnosno 83 posto u odnosu na 2019. godinu.

U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje sa 2.074 milijuna KM, odnosno prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od 1.608 milijuna KM. Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585 milijuna KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 milijuna KM, dok kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410 milijuna KM. Na rashodovnoj strani su najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251 milijuna KM, od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje mirovina za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje.

Proračunom za 2020. godinu planirano je za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – novčana egzistencijalna naknada 50 milijuna KM.

Za provedbu Zakona o zaštiti obitelji s djecom planirano je 20 milijuna KM, a za nastavak sufinanciranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe kategorije stanovništva ponovno 15 milijuna KM. Dakle, Vlada Federacije BiH, nakon višestrukih pozitivnih rezultata ove kreditne linije, nastavlja pomagati stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH.

Poticaj za poljoprivrednike planiran u iznosu od 87 milijuna KM, te je povećan za 18,3 milijuna KM. Prepoznajući težak položaj poljoprivrednika u FBiH i njihovu potrebu za povećanjem konkurentnosti, Vlada je značajno povećala ukupna sredstva usmjerena ovim kategorijama.

Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice ukupno su povećani za sedam milijuna KM. Pomoć u održivom povratku raseljenih osoba i izbjeglica u oba entiteta predstavljat će prioritet resornog ministarstva, gdje će kroz projekte financirane iz Proračuna Federacije BiH, ali i udruživanjem sredstava s drugim razinama vlasti (entiteti, županije i lokalne zajednice) biti nastavljena aktivnosti na provedbi i Aneksa 7. Daytonskog mirovnog sporazuma.

Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova planiran je u iznosu od 30 milijuna KM i povećan je za 24 milijuna KM. Sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sustava jedna je od četiri mjere dokumenta Zajedničke socioekonomske reforme za razdoblje 2019.-2022. godina. Planiranjem ovih sredstava Vlada FBiH potvrđuje opredijeljenost u provedbi reformi u oblasti zdravstvenog sektora, a što svakako podrazumijeva mjere financijske konsolidacije zdravstvenih ustanova.

Transfer nižim razinama vlasti planiran je u iznosu od 21 milijun KM i predstavlja nastavak sufinanciranja proračuna i projekata jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Planirano je pet milijuna KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je i nastavak izgradnje cestovne infrastrukture sa sredstvima u ukupnom iznosu od 115 milijuna KM. Naime, alokacijom sredstava na poseban podračun u okviru JRR-a, a koja su prikupljena po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije, te uplatom dividende javnih poduzeća u vlasništvu FBiH, Vlada nastavlja sukcesijsko financiranje izgradnje pojednih dionica brzih cesta i autocesta.

Na razdjelu Vlade FBiH planirano je ukupno 15 milijuna KM na ime troškova rekonstrukcije i investicijskog održavanja za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru. Kupovinom prostora za smještaj organa i tijela Vlade Federacije BiH ukazala se potreba za planiranjem sredstava kako bi ovi objekti u potpunosti bili privedeni namjeni i osigurana njihova funkcionalnost.

Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona sadržani su, prije svega, u provedbi člana 130. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju s ciljem da financijsko poslovanje Federalnog zavoda MIO bude nastavljeno putem Jedinstvenog računa Trezora FBiH, te da ovaj federalni zavod dobije status proračunskog korisnika u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra proračunaksih korisnika proračuna u FBiH.

Iz istih razloga je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH. Uz to, izmjene i dopune ovog zakona omogućiti normalno funkcioniranje Grada Mostara. Naime, propisano je da će Proračun Grada Mostara za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju donijeti i za njegovo provođenje biti odgovoran gradonačelnik, uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara.

Vlada je danas utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima.

Svi ovi zakoni upućeni su Parlamentu FBiH po žurnoj proceduri.

Sjednica Vlade FBiH je u tijeku, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

vecernji.ba

OGLASI

Loading