Select Page

Lončar: Zavod će osigurati posao za 12.000 nezaposlenih

Lončar: Zavod će osigurati posao za 12.000 nezaposlenih

Kroz programe sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja, start up programa, obuke, Federalni zavod za zapošljavanje planira pružiti priliku za zapošljavanje 12.000 osoba, rekla je u intervjuu za Faktor Helena Lončar, direktorica Zavoda.

Lončar je govorila i o ulozi županijskih službi za zapošljavanje, a objasnila je i kome te službe odgovaraju za svoj rad, te odgovorila da li evidentiraju nezaposlene osobe, a ne aktivni posrednici u zapošljavanju.

U planu je da u ovoj godini programima aktivne politike zapošljavanja preko Federalnog zavoda za zapošljavanje, bude obuhvaćeno 12.000 nezaposlenih osoba. Kako planirate omogućiti zaposlenje za ovoliki broj osoba?

– Kao i svake godine, tako je i u 2021. godini planirana realizacija mjera aktivne politike zapošljavanja. Naime, Zavod će, nakon što se osigura novac za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, svoje primarne aktivnosti usmjeriti u razvoj aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa potrebama tržišta rada. To će se realizirati u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje i drugim institucijama i organizacijama. Tako je planirana realizacija programa aktivne politike zapošljavanja, i to: Programa sufinanciranja zapošljavanja 2021, Programa sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2021 i Programa obuka i rad 2021. Ovi programi se odnose na podršku nezaposlenim osobama u pronalaženju posla, obuku/pripremu za rad, poticaje zapošljavanju i samozapošljavanju (Start up), te kreiranje novih radnih mjesta privremenog karaktera.

Federalni zavod će u 2021. godini raspolagati sa 117.332.482 KM, koliko od tog novca ide za programe sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja?

– Financijskim planom za 2021. godinu za realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini planirano je 73.087.601 KM, s tim da se dio novca u procijenjenom iznosu od 37.577.462 KM odnosi na prenesene obaveze po osnovu mjera aktivne politike zapošljavanja čija je realizacija započela prethodnih godina i koje dospijevaju na naplatu u 2021. godini, a 35.510.139 KM se odnosi na nove programe iz 2021. godine.

Vidimo da su ciljne grupe kod zapošljavanje u ovoj godini, između ostalog, osobe starije od 40 godina. Znate li da ima osoba koje su godinama nezaposlene i javljaju se na sve moguće natječaje i nikada ih nitko u službi za zapošljavanje nije upitao zašto su toliko na evidenciji nezaposlenih? Govorimo o osobama sa fakultetima.

– Ono šta Zavod može uraditi u vezi sa rješavanjem statusa osoba iz ove kategorije na tržištu rada jest davanje poticaja poslodavcima u trajanju od šest mjeseci do godinu dana (u zavisnosti od mjere) radi zapošljavanja nezaposlenih osoba. Određene mjere u okviru Programa sufinanciranja zapošljavanja odnose se isključivo na osobe iz ove ciljne grupe, dok je i određenim mjerama u okviru Programa sufinanciranja samozapošljavanja Start up osobama iz ove ciljne grupe omogućeno i pokretanje vlastitog biznisa. Time je osobama iz ove dobne skupine olakšan pristup tržištu rada, odnosno pružena im prilika za potpunom integracijom na tržištu rada.

Kako doći do bilo kakvih rezultata kada su kod nas zavodi za zapošljavanje i dalje samo rade evidenciju. Nema aktivnijeg posredovanja između nezaposlenog i poslodavaca. Na zapadu takve službe isključivo postoje da bi spojile poslodavce i nezaposlene. Kako to komentirate?

– Može se reći da su javne službe za zapošljavanje u FBiH u značajnoj mjeri rade na evidenciji nezaposlenih osoba. Međutim, kontinuirano se radi na jačanju posredničke uloge javnih službi za zapošljavanje između nezaposlenih osoba i poslodavaca. Uvode se nove metode rada koje podrazumijevaju individualan rad sa nezaposlenim osobama kroz izradu individualnih planova zapošljavanja radi njihove brže i efikasnije integracije na tržište rada. Također, u okviru kantonalnih službi za zapošljavanje postoje klubovi za traženje posla, na čijem uspostavljanju je bio angažiran i Federalni zavod za zapošljavanje, a čija svrha je osposobljavanje nezaposlenih za aktivno traženje posla i njihovo povezivanje sa poslodavcima. Riječ je o procesu koji u konačnici ima za cilj uspostavljanja kvalitetne posredničke uloge između poslodavaca i nezaposlenih osoba.

Da li iko prati učinkovitost županijskih zavoda za zapošljavanje?
– Kada je riječ o radu županijskih službi za zapošljavanje potrebno je istaći da su službe samostalni pravni subjekti te da za svoj rad odgovaraju županijskim vladama i skupštinama. U vezi sa suradnjom između Federalnog zavoda i županijskih službi za zapošljavanje potrebno je istaći da postoji stalna komunikacija s ciljem unapređenja efikasnosti te da Zavod, budući da se mjere aktivne politike zapošljavanja realiziraju u saradnji sa županijskim službama, u tom segmentu ima uvid u učinkovitost kantonalnih službi.          

OGLASI

Lager traži 100 radnika

Tvrtka LAGER D.O.O. Posušje sa sjedištem u Posušju, Vukovarska 47, zbog povećanog obujma...

Loading