Select Page

NORVEŠKA AMBASADA: Poziv za dostavljanje prijava – Fond Veleposlanstva za 2015.

NORVEŠKA AMBASADA: Poziv za dostavljanje prijava – Fond Veleposlanstva za 2015.

Norveško veleposlanstvo u Sarajevu objavljuje poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacija iz Fonda Veleposlanstva za Bosnu i Hercegovinu.

Pomoć se daje na godišnjoj osnovi. Trajanje projekta ne smije biti dulje od 12 mjeseci, a vrijednost ne smije biti veća od 100.000 BAM. Fond ostaje otvoren dok sva raspoloživa sredstva ne budu potrošena. Informacije o zatvaranju Fonda Veleposlanstva za 2015. godinu bit će objavljene na našoj internet stranici.

Prijave moraju biti sukladne ukupnim ciljevima i specifikacijama navedenim u daljem tekstu.

U slučaju prijava koje ne ispunjavaju uvjete Fonda Veleposlanstva, Veleposlanstvo vas upućuje na druge sheme norveških donacija usmjerene za Zapadni Balkan. Molimo potencijalne podnositelje prijava da se upoznaju sa ovim uputama kako bi znali koja prijavna shema je ispravna u ovisnosti o prioritetnoj oblasti i veličini dotičnog projekta.

Informacije o drugim programima/fondovima možete naći ovdje i ovdje.

1. Prioritetne oblasti

Prioriteti za Fond Veleposlanstva za 2015. godinu jesu aktivnosti kojima se potiče:

Mir i pomirenje pomoću kulture i umjetnosti, sporta, zapošljavanja, edukacije ili drugih aktivnosti.
Demokratizacija, neovisni mediji i sloboda govora.
Reforma pravosuđa, uključujući borbu protiv korupcije.
Reforma sektora sigurnosti i obrane.
Gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.
Nacionalne manjine, djeca, invalidne osobe, mladi i žene su posebice važne ciljne grupe.
Čista energija i klimatska prilagodba.

Treba istaći sljedeće:

Ravnopravnost spolova mora biti uključena u sve projekte i aktivnosti.
Određeni stupanj volonterizma treba uključiti u projektne aktivnosti.
Nepotizam u procesu zapošljavanja neće se tolerirati.
Nulta tolerancija za djela korupcije u projektima koje podržava Veleposlanstvo.

2. Pravo prijave

Institucije i organizacije iz javnog sektora i civilnog društva imaju pravo prijave. Pojedinci ne mogu podnositi zahtjev.

Općenito, sljedeći troškovi se neće pokrivati iz donacije:

Financiranje izvoza, uvoza ili plasiranje na tržište roba ili usluga.
Tekući troškovi osim inicijalnih troškova u fazi osnivanja obično se neće pokrivati.
Započinjanje aktivnosti u Norveškoj.
Razvoj ili testiranje novih tehnologija.
Transport humanitarne pomoći.

3. Podnošenje prijava i proces selekcije

Podnositelji prijava moraju popuniti obrazac za pomoć projektima koji se može naći ovdje

Ostali obvezni dokumenti su:

Proračun – Obrazac za proračun sa detaljnijim instrukcijama može se naći ovdje
Instrukcije za plaćanje – Ime podnositelja prijave (organizacije), adresa podnositelja prijave, kontakt detalji (telefon, email), ime, funkcija i potpis ovlaštene osobe (pravnog zastupnika), ime banke u kojoj podnositelj prijave ima otvoren račun, broj računa.
Veleposlanstvo prednost daje kratkim i konciznim prijavama. Ukupan broj strana koje se podnose ne smije biti veći od 5. Prijave treba slati elektronski putem emaila na projects.sarajevo@mfa.no.

Iz Fonda Veleposlanstva obično se daje pomoć projektima koji traju najviše godinu dana i ne prelaze 100.000 KM.

Ako je prijava odobrena, priprema se Ugovor u dva primjerka. Oba primjerka Ugovora potpisuje osoba ovlaštena da zastupa primatelja donacije. Jedan primjerak zadržava primatelj donacije, a drugi se šalje u Veleposlanstvo.

Postoji mogućnost da Veleposlanstvo Kraljevine Norveške u Sarajevu isplati dogovoreni iznos u KM u dvije rate ako se aktivnosti protežu na razdoblje od 12 mjeseci.

Podnositelj prijave je obvezan odmah obavijestiti Veleposlanstvo ako dođe do većih promjena u dogovorenom planu rada tijekom trajanja projekta. Svaku značajniju promjenu Veleposlanstvo mora odobriti unaprijed.

Moguće je da predstavnici Veleposlanstva posjete projekt tijekom realizacije ili po završetku projekta.

Od primatelja sredstava se očekuje da budu nazočni na godišnjem sastanku u organizaciji Veleposlanstva. Eventualni troškovi glede ovog sudjelovanja trebaju biti uključeni u projektni proračun.

Norveško veleposlanstvo također želi obavijestiti podnositelje prijava da broj prijava za dodjelu donacije uvelike premašuje proračun Fonda.

4. Podnošenje izvještaja

Po okončanju aktivnosti, neiskorištena sredstva koja prelaze iznos od 250 KM vraćaju se na račun Veleposlanstva Kraljevine Norveške.

Čim je projekt proveden, a najkasnije 3 mjeseca nakon završetka aktivnosti, mora se podnijeti izvještaj Veleposlanstvu Kraljevine Norveške, na adresu: Ferhadija 20, 71 000 Sarajevo ili putem emaila na projects.sarajevo@mfa.no.

Izvještaj mora sadržavati i narativni i financijski dio. Obrazac izvještaja se nalazi ovdje

Podnositelji prijava koji ne budu slijedili ova pravila neće imati pravo na sredstva iduće godine.

Narativni izvještaj

Narativni izvještaj mora imati sljedeće elemente:

Kratak rezime (projekt je proveden po planu i postignuti su planirani rezultati).
Kratak opis aktivnosti.
Opis postignutih rezultata (kvantitativnih i kvalitativnih), uključujući i izazove prilikom provođenja.
Komentare o eventualnim odstupanjima od projektne dokumentacije (u sadržaju aktivnosti, vremenu, proračunu ili rezultatima).
Komentare o eventualnom širem utjecaju i naučenim lekcijama.
Izvještaj se treba odnositi na opće i pojedinačne ciljeve navedene u odobrenoj prijavi.
U narativni izvještaj treba uključiti reference o različitim vrstama dopunskog materijala kojim se potvrđuje da su se aktivnosti održale (isječke iz tiska, program događaja, publikacije, avionske karte, fotografije, liste sudionika, itd.)

Financijski izvještaj

U financijskom izvještaju treba navesti sredstva potrošena na temelju proračuna u prvobitnoj prijavi.

Preslike računa kojima se dokazuje potrošnja sredstava treba priložiti. Svaki račun treba biti numeriran i mora odgovarati trošku na koji se odnosi iz financijskog izvještaja. Na zahtjev potrebno je pokazati Veleposlanstvu originalne račune.

Ako postoje ozbiljna odstupanja od Ugovora, proračuna ili postignutih rezultata, izvještaj neće biti odobren. Može se tražiti povrat isplaćenog iznosa, djelomično ili u potpunosti.

Ostale informacije:

Prijave treba napisati na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ukupan broj strana ne smije biti veći od 10 – obrazac za prijavu je ograničen na 5 strana, a dodatak ne smije biti veći od 5 strana.

Prijave koje ne ispunjavaju gore navedene uvjete – ili druge uvjete navedene na ovoj internet strani – neće biti uzete u razmatranje.

Za sva pitanja glede Fonda Veleposlanstva, kontaktirajte Veleposlanstvo na: projects.sarajevo@mfa.no

Posušje.net

OGLASI

Loading