Select Page

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za 2016/17 godinu

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za 2016/17 godinu

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-23/17
Posušje, 12.01.2017. godine

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija
studentima s područja općine Posušje za 2016/17 godinu

1. U akademskoj 2016/17 godini, (od 1. listopada 2016. do 31. srpnja 2017.), dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 (stotinu) KM mjesečno.

2. Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.
Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

3. Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:
a) potvrdu o prebivalištu
b) rodni list
c) potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
d) potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
e) student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
f) student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
g) student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
h) student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
i) student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
j) student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
k) student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
l) ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija

4. Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5. Kriteriji za dodjelu stipendija
a) uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
b) studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, latinski jezik, kemija, strojarski inženjer – konstruktorski smjer, arhitektonsko urbano inženjerstvo i biologija)
c) završena godina fakulteta
d) teška bolest ili invalidnost studenta
e) teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
f) studenti bez roditelja
g) nezaposlenost roditelja
h) ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
i) studenti – djeca razvojačenih branitelja
Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.
Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba .

6. Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.

7. Natječaj ostaje otvoren do 27.01.2017. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

8. Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: www.opcina-posusje.ba.

KRITERIJI ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

I
Sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija («Službeni glasnik općine Posušje», broj 11/10 i 8/13) studentske stipendije dodjeljuju se po osnovi sljedećih kriterija:
1. uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
2. studenti deficitarnih zanimanja
3. završena godina fakulteta
4. teška bolest ili invalidnost studenta
5. teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
6. studenti bez roditelja
7. nezaposlenost roditelja
8. ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
9. studenti – djeca razvojačenih branitelja
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.

II
Za uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini dodjeljuju se sljedeći bodovi:
– odličan 60 bodova
– vrlo dobar 30 bodova
– dobar 15 bodova

III
Za deficitarna zanimanja dodjeljuju se sljedeći bodovi:
– matematika 60 bodova
– fizika 60 bodova
– latinski jezik 60 bodova
– kemija 50 bodova
– strojarski inženjer – konstruktorski smjer 50 bodova
– arhitektonsko urbano inženjerstvo 40 bodova
– biologija 40 bodova

IV
Za svaku završenu godinu fakulteta dodjeljuje se 5 bodova

V
Za tešku bolest ili invalidnost studenta dodjeljuju se sljedeći bodovi:
– teška bolest 20 bodova
– invalidnost 50% i više 20 bodova
– invalidnost do 50% 10 bodova

VI
Za tešku bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta dodjeljuju se sljedeći bodovi:
– teška bolest 20 bodova
– invalidnost 50% i više 20 bodova
– invalidnost do 50% 10 bodova

VII
Za studente bez jednog roditelja dodjeljuju se 20 bodova

VIII
Za nezaposlenost roditelja dodjeljuju se sljedeći bodovi:
– nezaposlena oba roditelja 20 bodova
– nezaposlen jedan roditelj 10 bodova

IX
Za ostalu djecu u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu ili su djeca predškolske dobi dodjeljuju se sljedeći bodovi:
– za svako dijete koje studira 20 bodova
– za svako dijete koje pohađa školu 10 bodova
– za svako dijete predškolske dobi 5 bodova

X
Za studenta – dijete razvojačenog branitelja dodjeljuje se 10 bodova.

XI
Studentske stipendije dodijelit će se studentima koji po naprijed navedenim kriterijima budu imali najveći broj bodova.
Ukoliko dva ili više studenata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je ostvario više bodova po prvom ili sljedećem kriteriju iz točke I ovih Kriterija.

XII
Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat bez obzira na broj bodova, osim studenata bez oba roditelja i studenata čija su oba roditelja 100 % invalidi.

XIII
Studenti koji primaju studentski kredit ili stipendiju po bilo kojem drugom osnovu nemaju pravo sudjelovati na ovom natječaju.

XIV
Student-kandidat nezadovoljan rezultatima natječaja, može uložiti prigovor u roku 8 (osam) dana Općinskom načelniku.
Odluka po prigovoru je konačna.

Općinski načelnik
_________________
Branko Bago

OGLASI

Loading