Select Page

Ovo je zajednička izjava Predsjedništva o opredjeljenosti BiH za Europsku uniju

Ovo je zajednička izjava Predsjedništva o opredjeljenosti BiH za Europsku uniju

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojilo Izjavu o opredjeljenosti BiH za reforme koje bi nas trebale dovesti ka Europskoj uniji – izjavio je danas na konferenciji za novinare predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

U Izjavi je, prema njegovim riječima, i jasno istaknuta opredjeljenost poštivanja Ustava BiH i Daytonskog sporazuma.

Ivanić je naveo da je Izjava rezultat niza sastanaka i inicijative Velike Britanije i Njemačke, koja bi trebala rezultirati da BiH do kraja ovog mandata postane kredibilan kandidat za članstvo u EU.

– Nema niti jednog razloga zbog kojeg RS ne bi usvojila ovu izjavu osim ukoliko ne želi u EU – prokomentirao je Ivanić.

Dodao je da će izjava biti dostavljena liderima političkih stranaka i Parlamentarnoj skupštini u skladu s ranijim dogovorom.

POGLEDAJTE SADRŽAJ IZJAVE:

Svjesni složenostidruštveno-ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini;
Opredijeljeni da poštujemo UstavBosne Hercegovine i Opći okvirnisporazumza miruBosniiHercegovini, suverenitet, teritorijalniintegritetipolitičkunezavisnost Bosne i Hercegovine;
Privrženi načelima, vrijednostimaiciljevima na kojima se temelji Europska unija;
Potvrđujući da je članstvo u Europskoj unijistrateški cilj Bosne i Hercegovine;
Pozdravljajući obnovljenipristup Europske unije BosniiHercegovini, a uskladusa zaključcima Vijeća za vanjskeposlove Europske unije od 15. prosinca 2014. godine;

Mi, dolje potpisani, izjavljujemo da smo saglasniineopozivo se obvezujemo:

1. Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini provest će sve reforme potrebne da bise uspostavila institucionalna funkcionalnosti efikasnost na svim nivoima vlasti i omogućilo da se Bosna i Hercegovina Pripremit buduće članstvo u Europskoj uniji kao suverena država, koja ispunjava uvjete i obveze za članstvo u Europskoj uniji. Institucije na svimnivoima vlastiuBosniiHercegoviniće, uskladusa svojimustavnimnadležnostima, usvoje programe rada uključitireforme neophodne za napredakBosne iHercegovine uprocesupridruživanja Europskoj unijiiusvomdjelovanjudavatiprioritetblagovremenomprovođenjutihreformi. Ušto kraćemrokubit će uspostavljen, učinkovit efektivan Mehanizamkoordinacije institucijasvihnivoa vlastiuBosniiHercegoviniuprocesupristupanja Europskoj uniji.

2. Institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (institucije Bosne i Hercegovine, entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpskoj, Brčko Distrikta i desetkantona), u dogovoru sa Evropskom unijom i uskladu sa Kopenhagenškim kriterijima i pravnomstečevinom Europske unije, sačinit će i provesti, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, program mjerljivih inicijalnih reformskih mjera, uključujući:
a) ekonomske isocijalne mjere, u okviruSporazuma za rastizapošljavanje uBosniiHercegovini, koje će imatiza ciljda zaustave negativne ekonomske trendove, pokrenuprocesrehabilitacije imodernizacije gospodarstva, potaknuti održiv, učinkovit, socijalno pravedaniravnomjeran ekonomskirazvoj, otvaranje novihradnihmjesta, povećajuipravilno usmjeresocijalnuzaštitu, te stvore povoljanipravedansocijalni ambijent. Konkretne mjere bit će usmjerenena reformufiskalne politike, politike neizravnog oporezivanja ivanjskotrgovinske politike, smanjenje poreznih opterećenja na rad, uklanjanje prepreka zapošljavanju, poboljšanje poslovne klime, boljuzaštituinvestitora, snažnije poštovanje vladavine prava, reformu javne uprave, povećanje transparentnostipropisa iprocedura, smanjenje mogućnostiza korupciju, poboljšanje procesa usmjeravanjasocijalne pomoćiiuspostavu efektivnije, učinkovitije ipravičnije politike socijalne zaštite. Konkretne mjere će bitisačinjene iprovedene udogovoruisaradnjisa ekonomsko-socijalnimpartnerima, civilnimdruštvom, Evropskomunijomimeđunarodnimfinansijskiminstitucijama;

b) mjere za izgradnjufunkcionalne tržišne ekonomije;

c) mjere za jačanje vladavine prava, osobito efikasnostiinstitucija pravne države uborbiprotivkorupcije, organizovanogkriminala iterorizma i osiguravanjupune pravne sigurnostiza svakufizičkuipravnuosobu;

d) mjere za ubrzanje procesa pomirenja;

e) mjere za jačanje administrativne sposobnosti, unapređenje funkcionalnostiipovećanje efikasnostiinstitucija na svimnivoima vlastiza preuzimanje iprovođenje pravne stečevine Europske unije idrugih obveza za članstvo u Europskoj uniji.

3. Institucije vlastiuBosniiHercegoviniukasnijoj fazi (nakoninicijalnihreformskihmjera), ostvarit ćenapredakuprovođenjudodatnihreformikako bise unaprijedilafunkcionalnostipovećala efikasnostsvihnivoa vlastiuBosniiHercegovini, te posebnupažnjuusmjeritina provođenje presude Evropskogsuda za ljudska prava upredmetuSejdićiFinciprotivBosne Hercegovine.

poskok.info

OGLASI

Loading