Select Page

Vlada će godinu dana za novog radnika plaćati doprinose na njegovu plaću

Vlada će godinu dana za novog radnika plaćati doprinose na njegovu plaću

Novo zapošljavanje jedan je od glavnih ciljeva donošenja novog Zakona o radu, a u sjeni polemika oko ovog propisa Vlada Federacije BiH pripremila je još jedan s istim ciljem – Zakon o poticanju zapošljavanja.

Svi uvjeti i prava

Ovim zakonom se s ciljem jačanja zaposlenosti i poticanja zapošljavanja uređuju uvjeti za ostvarivanje prava na poticaj poslodavaca pri zapošljavanju nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno dugotrajno nezaposlenih osoba. Primjenom ovog novog propisa očito se tržište rada nastoji dodatno aktivirati. Nacrt zakona u čijem smo posjedu predviđa da poslodavac koji na određeno ili neodređeno vrijeme zaposli radnika, a pod uvjetom da od 31.ožujka 2015. nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencioniranje iznosa sto posto obračunatih doprinosa na osnovicu prema najnižoj plaći u Federaciji BiH, u razdoblju od jedne godine. Ako poslodavac novom zaposleniku isplaćuje plaću veću od najniže plaće u Federaciji BiH, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, dužan je obračunavati i uplaćivati razliku iznosa doprinosa koji se subvencionira.

Riječ je o doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje, za osnovno zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Kako bi se spriječile zloupotrebe, predviđeno je da poslodavac koji koristi olakšice iz ovog zakona, ne može za istu osobu koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu ni po toj osnovi ostvariti druga prava. Radni odnos zaposlenika za koji je poslodavac koristio olakšicu, nakon njezina isteka mora trajati još najmanje godinu dana, navodi se u dokumentu.

Olakšicu za drugu novozaposlenu osobu poslodavac neće moći koristiti u razdoblju od godinu dana od dana prestanka radnog odnosa zaposlenika za kojeg je koristio olakšicu ako je do prestanka radnog odnosa došlo iz poslovno uvjetovanih razloga ili istekom ugovora o radu zaključenog na određeno vrijeme.

Postoje i opasnosti

Naravno, postoji realna opasnost da neki poslodavci neće poštovati pravila i da će u određenoj fazi pokušati odustati od korištenja poticaja. U tom slučaju će morati obračunati i uplatiti obvezu doprinosa na osnovicu u visini ukupno iskorištenog iznosa subvencije te o tome izvijestiti nadležni ured Porezne uprave Federacije BiH. Novi zakon predviđa i sankcije pa će se novčanom kaznom od 2000 do 50.000 KM kazniti poslodavac ako prestankom ispunjavanja uvjeta izgubi pravo na olakšicu, a u roku od 30 dana ne obračuna i ne uplati obvezu doprinosa na osnovicu u visini iskorištenog iznosa subvencije.

vecernji.ba

OGLASI

Loading