Select Page

Općinama i gradovima stalno se prenose nadležnosti, ali ne i sredstva za njihovu realizaciju

Općinama i gradovima stalno se prenose nadležnosti, ali ne i sredstva za njihovu realizaciju

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici Predsjedništva u Čitluku održanoj 4. ožujka 2015. godine najavio pokretanje tužbe protiv Federacije BiH zbog činjenice kako je 80 općina u Federaciji BiH samo u 2013. godini oštećeno za 18,2 milijuna KM po osnovi otplate duga prema MMF-u.

S direktoricom Saveza općina i gradova Federacije BiH Vesnom Travljanin razgovaramo o tim aktivnostima, ali i radu Saveza šire, što on konkretno čini i može pridonijeti kako bi se ukazalo na sve lošiji položaj jedinica lokalne samouprave, kojima više razine vlasti prenose nove nadležnosti, stvarajući im obveze, ali ne i izvore prihoda iz kojih bi se one financirale.

”Predsjedništvo Saveza općina i gradova Federacije BiH je na više sjednica razmatralo položaj jedinica lokalne samouprave u vezi sa aranžmanom sa MMF-om. Pri tome je odlučeno i konstatirano da općine neizravno vraćaju dug, a da nisu korisnici tih sredstava. Stoga je Savez općina i gradova Federacije BiH angažirao odvjetnika koji će ga zastupati po spomenutom pitanju, koji je i uputio opomenu pred tužbu predsjedniku Federacije BiH, premijeru Federacije BiH kao i federalnom ministru financija”, rekla je na početku razgovora Vesna Travnjanin.

Očekujete li od nove parlamentarne većine i novog čelništva Federacije BiH bolju suradnju i partnerski odnos sa SOGFBiH, a ne maćehinski kakav je bio u proteklom razdoblju?

Vesna Travljanin: Svakako da očekujemo. Ističem da smo sa još uvijek aktuelnom Vladom Federacije BiH potpisali Sporazum o suradnji i Kodeks o međuadministrativnim odnosima. Nažalost, suradnja je završila sa potpisivanjem ovih dokumenata. Imamo usuglašen tekst Sporazuma s Parlamentom Federacije BiH iz 2013. godine koji još čeka na potpisivanje. Istaknula bih da nismo zadovoljni sa razinom ostvarene suradnje. Od novog, kako izvršnog tako i zakonodavnog, rukovodstva Federacije BiH očekujemo mnogo više razumijevanja za potrebe lokalnog nivoa vlasti i samog Saveza.

Koliko je Savez općina i gradova Republike Srpske u povoljnijem položaju u odnosu na Vas i na Federaciju BiH s obzirom da u Vladi RS vaše kolege imaju partnera u Ministarstvu lokalne samouprave?

Vesna Travljanin: Nisam sigurna da su u povoljnijem položaju, iako bi ministarstvo na federalnom nivou nesumnjivo olakšalo i višestruko ubrzalo komunikaciju što bi, između ostalog, rezultiralo pravovremenim upoznavanjem izvršne vlasti sa problemima i potrebama lokalnih zajednica. Napominjem da je u Republici Srpskoj došlo do ogromne centralizacije vlasti što je druga opasnost kada je lokalna samouprava u pitanju.

Savez je na zadnjoj sjednici Predsjedništva u Čitluku prezentirao nacrte novih strateških dokumenata Saveza za period 2015. – 2019., a čiju izradu podržava Kraljevina Švedska, koja očito ima više razumijevanja za potrebe lokalne samouprave od federalne vlasti. Što će značiti ti strateški dokumenti kada se usvoje?

Vesna Travljanin: Činjenica je da Kraljevina Švedska kroz Švedsku međunarodnu razvojnu agenciju – SIDA već duže vrijeme institucionalno podržava i unapređuje rad Saveza. Kraljevina Švedska ima do 2020. godine planirane razvojne projekte u našoj regiji gdje lokalna samouprava igra veoma značajnu ulogu. Oni su naš krucijalni partner. Pored Švedske, članice Saveza, općine i gradovi kroz strateške dokumente podržavaju rad Saveza. Vjerujem da će se ta suradnja nastaviti i kroz podršku provedbi ovih dokumenata koji su prioritetno usmjereni ka unapređenju i jačanju položaja i statusa lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Koje ovlasti Savezu općina i gradova Federacije BiH daje Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH?

Vesna Travljanin: Prema rješenjima predviđenim ovim Zakonom, Savez je zakonski zastupnik svojih članica, odnosno jedinica lokalne samouprave pred vlastima u Federaciji BiH. U skladu s tim, Savez može pripremati prijedloge zakona u cilju poboljšanja zakonskog okvira koji regulira rad naših članica, štititi interese jedinica lokalne samouprave pred sudskim instancama u Federaciji BiH, vršiti edukacije itd.

Koje konkretne aktivnosti čini Savez na unapređenju lokalne samouprave u Federaciji BiH, ali i na približavanju jedinica lokalne samouprave predstojećim Europskim integracijama?

Vesna Travljanin: Činjenica je da se općinama konstantno prenose nadležnosti koje ne prate i sredstva za njihovu realizaciju, što se radi i bez konsultacija Saveza. Treba istaknuti kako i onda kada se te konsultacije provedu, to predstavlja više zadovoljavanje forme nego uvažavanje mišljenja. Savez pokušava to ispraviti i vjerujemo kako će nam vlast koja dolazi pomoći u tome.

Lokalna samouprava je temelja svakog razvijenog društva i nadam se kako će to konačno i kod nas biti uvaženo od strane onih koji donose odluke, prije svega Parlamenti i Vlada.

Kako se financiraju aktivnosti Saveza, s obzirom da je Savez udruga?

Vesna Travljanin: Primarni izvor naših finacija predstavljaju članarine koje uplaćuju naše članice. Pored ovoga, određena sredstva dobivamo i kroz projektne aktivnosti. Naši partneri su Švedska međunarodna razvojna agencija – SIDA, Švicarska agencija za razvoj i saradnju – SDC, UNDP, OESS, Njemačko društvo za međunarodnu podršku – GIZ uz podršku otvorenog regionalnog fonda – ORF.

m.m l bljesak.info

OGLASI

Loading