Select Page

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. listopada, a predstavlja priliku da se upozori na rastuću problematiku mentalnih poremećaja i bolesti s ciljem podizanja svijesti, educiranja i zalaganja za boljitak na području mentalnoga zdravlja.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mentalno zdravlje predstavlja dio općeg zdravlja, a ne samo odsustvo mentalne bolesti. Osim sprječavanja bolesti, ono podrazumijeva očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja, te dostizanje punog osobnog potencijala.

U svijetu preko 400 milijuna ljudi boluje od neke mentalne bolesti, a daleko veći broj stanovnika ima neki oblik mentalnih poteškoća. Mentalne bolesti uzimaju sve više maha, a utvrđeno je kako se stope mentalnih bolesti udvostručuju nakon ratnih ili katastrofalnih događanja. Stoga ne iznenađuje činjenica kako mentalne bolesti i poteškoće vezane uz mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan od gorućih i sve češćih problema.

Projekt Caritasa

Mreža Caritasa u jugoistočnoj Europi nastoji dati svoj doprinos rješavanju problema s kojim se suočavaju osobe s mentalnom bolešću i poteškoćama mentalnog zdravlja, prvenstveno kroz potporu udrugama i korisničkim organizacijama koje se štite i brinu o navedenoj populaciji, provođenjem projekta pod nazivom SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standards in South east europe. Projekt je odobren u okviru natječaja EU, a svrha mu je osnažiti organizacije civilnog društva za sudjelovanje u javnoj raspravi i dijalogu s vlastima, povećavajući njihovu stručnost i znanje kako bi utjecali na procese u donošenju odluka, te unaprijedili i promicali politike socijalnog uključivanja.

Projekt je započeo početkom 2016. god., a u prvih šest mjeseci naglasak je stavljen na provođenje istraživanja o potrebama i problemima osoba s invaliditetom. Kroz istraživanje su prikupljene informacije o 171 organizaciji civilnog društva, a provedena je i kvalitativna analiza socijalnog sustava.
Mentalna bolest i invaliditet nisu zarazni, ali ravnodušnost je.

Prema načinjenom istraživanju najčešći problemi s kojima se suočavaju osobe s mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini su predrasude i stigme, te nedostatna, odnosno onemogućeno zapošljavanje. Kao primarne slabosti sustava javne skrbi o osobama s mentalnim poteškoćama u BiH navode se nedovoljna financijska izdvajanja za područje zaštite mentalnoga zdravlja, te nezadovoljavajući uvjeti u ustanovama. U istraživanju je istaknuto, iako postoje zakoni koji se bave ovim pitanjima, kao da u praksi nisu dovoljno primjenjivani, što onemogućava potpuno uključivanje u društvo ovih ranjivih kategorija.
S tim u vezi u sklopu inicijative u narednom periodu poseban naglasak bit će stavljen na borbu protiv stigme, prvenstveno kroz pokretanje javne kampanjeMOŽE SE DOGODITI SVAKOME, pod sloganom „Mentalna bolest i invaliditet nisu zarazni, ali ravnodušnost jeste“.

I zato Caritas BiH potiče sve građane, prvenstveno mlade, volontere da udružimo svoje glasove kako bi odzvanjali kao jedan i kako bi upozorili na rastuće probleme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, jer se može dogoditi svakome. U zajedničkim naporima solidarnost treba biti trajna obveza i osnovno načelo u borbi za opće dobro. Mentalna bolest nije zarazna, ali ravnodušnost jeste!

Može se dogoditi svakome

Caritasova kampanja „MOŽE SE DOGODITI SVAKOME“, u okviru projekta SOCIETIES, trajat će do kraja 2016. godine. Organizacije Caritasa koje sudjeluju u navedenoj inicijativi organizirat će različite aktivnosti u sklopu kampanje u svih pet zemalja, gdje će prvenstveno dostaviti plakate i informacije o kampanji partnerskim organizacijama, udrugama i organizacijama koje se bave zaštitom prava osoba s mentalnim poteškoćama, ali i nadležnim institucijama i ustanovama, te organizirati različite konferencije, javne tribine i akcije.

Za sve dodatne informacije može se kontaktirati Caritas BiH na telefon: +387 33 206 441 ili na e-mail: m.valenta@caritas.ba.

Ovaj projekt provodi se u pet zemalja zapadnog Balkana, koje su u pred pristupnom postupku prema Europskoj Uniji. U Bosni i Hercegovini se provodi u suradnji s Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Fenix“, a uz potporu Federalnog ministarstva zdravlja, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, te Centra za mentalno zdravlje Vitez.

kta/caritas bih

OGLASI

Loading