Select Page

Ipak neće biti potrebni špediteri za internet kupovinu

Ipak neće biti potrebni špediteri za internet kupovinu

U sljedeći desetak dana biti završen novi modul informatičke carinske aplikacije ASYCUDA WORLD, koji će omogućiti poštanskim operaterima da pokreću carinski postupak za pakete koje građani iz BiH naručuju putem interneta od pravnih osoba iz inozemstva. Na taj način neće biti potrebe za angažiranjem posrednika u carinskom postupku – šeditera i podnošenja carinskih deklaracija, već će cijeli postupak pokretati nadležni poštanski uredi”, rečeno je na sastanku kojeg je Uprava za neizravno oporezivanje održala s predstavnicima poštanskih operatera u BiH.

Carinjenje će se vršiti na način da će se svaka pojedinačna vrsta roba u procesu carinjenja svrstavati prema važećoj Carinskoj tarifi BiH i na osnovu toga odrediti precizne stope carine za svaku pojedinačnu vrstu robe, pripadajući PDV i trošarina ako se radi o trošarinskom proizvodu.
Na ovaj način bit će riješen trenutno nastali problem oko carinjenja pošiljki naručenih putem interneta.

Podsjećamo, ukoliko fizička osoba iz BiH dobije paket od fizičke osobe iz inozemstva i dalje se primjenjuje postupak usmene carinske prijave putem poštansko-carinske deklaracije sa jedinstvenom stopom carine od 10 % i pripadajućim PDV-om od 17 %, ako vrijednost tog paketa prelazi iznos od 50 KM koliko je predviđeno za oslobađanje od plaćanja uvoznih trošarina.

U analizama koje su urađene u UNO uočeno je da se u zadnjih nekoliko godina pojavio veliki broj osoba iz BiH, koja su se potpuno suprotno zakonskim propisima bavila gospodarskom djelatnošću oglašavanja i prodaje razne robe putem društvenih mreža, a da nigdje nisu registrirana za obavljanje ove gospodarske djelatnosti.

Iz tog razloga je broj i sadržaj narudžba putem internata od pravnih osoba porastao do te mjere da se takva vrsta robe ne može cariniti putem jedinstvene carinske stope od 10 %, već se carinjenje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima mora uraditi na način da se za svaku pojedinačnu vrstu robe odredi tarifna oznaka u skladu sa važećom Carinskom tarifom BiH, te stopa carine, PDV i trošarina za trošarinske proizvode.

Da bi se ovako roba mogla ocariniti trenutno se mora podnijeti jedinstvena carinska isprava (JCI) tj. carinska deklaracija, a to mogu uraditi samo osobe ovlaštene za provođenje carinskog postupka – špediteri.

Ovo će biti u praksi do puštanja u rad novog modula informatičke carinske aplikacije ASYCUDA WORLD, koji će omogućiti poštanskim operaterima da pokreću carinski postupak za pakete koje građani iz BiH naručuju putem interneta od pravnih osoba iz inozemstva, priopćeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje.

grude.online

OGLASI

Loading