Select Page

Prenesena vrijednost ulaganja i upravljanja s Autocesta FBiH na JU Ceste ŽZH

Prenesena vrijednost ulaganja i upravljanja s Autocesta FBiH na JU Ceste ŽZH

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Federalnom parlamentu uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u FBiH na temelju kojeg je, uz ostalo, u naftnom sektoru počelo ispunjavanje i obveza uspostave pričuva naftnih derivata uvođenjem namjenske pristojbe od 0,01 KM po litru, kao prijelaznog rješenja do uvođenja ove pristojbe na razini Bosne i Hercegovine.

S ciljem realizacije preuzetih međunarodnih obveza, Vlada Federacije BiH uputila je Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje i Vijeću ministara BiH inicijativu za uvođenje namjenske pristojbe na naftne derivate na razini Bosne i Hercegovine.

Pristojba za uspostavu pričuva koja je uvedena u Federaciji BiH u visini od 0,01 KM/litar plaća se na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju. O provođedbi Zakona je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavilo je konzultacije i s Upravom za neizravno oporezivanje.

Zbog različitosti pristupa u provodbi zakona, dogovoreno je da bude pokrenuta inicijativa o uvođenju pristojbe kao neizravnog poreza na razini BiH, a do tada da Federacija BiH donese izmjene Zakona o naftnim derivatima kojima bi bilo precizirano da se pristojba plaća u prometu naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u Federaciji BiH, tako da bi obveznik plaćanja pristojbe bio kupac na malo ili kupac pravna osoba kome derivati služe za obavljanje djelatnosti.

Nova je i odredba da obveznik prikupljanja pristojbe u prometu na malo, uime Operatora – Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo čiji je pristojba prihod, bude energetski subjekt koji se bavi prometom naftnih derivate na malo, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Odluke o prijenosu

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prijenosu vrijednosti izvršenih ulaganja od 9.757.182,12 KM, te prava upravljanja, održavanja i zaštite nad Međunarodnim graničnim prelazom Bijača, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Bijača – Kravice, sa JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar na Upravu za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Donesena je i Odluka kojom su s Autocesta FBiH na Javnu ustanovu Ceste Zapadnohercegovačke županije preneseni vrijednost ulaganja, te pravo upravljanja, održavanja i zaštite nad dionicom Reginalne ceste R423 i R424, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Bijača – Kravice. Riječ je o ulaganju od 4.953.538,01 KM.

Izvršena ulaganja od 17.980.474,94 KM, te pravo upravljanja, održavanja i zaštite nad dionicom Reginalne ceste R445, dionica Bilješevo (Donji Lučani) – Kakanj (Karaulsko polje) su, trećom današnjom odlukom, preneseni s Autocesta FBiH na Ministarstvo prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko – dobojske županije, odnosno na Županijski direkciju za ceste, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Nisu nadležni za franak

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine upoznala je danas Vladu FBiH o Informaciji o korisnicima kredita vezanih za švicarski franak, koje je od banaka u Federaciji BiH davala jedino Hypo Alpe Adria.

Vlada je pozdravila angažman Agencije koja je sugerirala Banci da se aktivno uključi u pronalazak rješenja problema, a prve reakcije banke idu upravo u tom smjeru.

Konstatirano je da Vlada FBiH nema ingerencije u ovom slučaju i da je problem potrebno kompromisno riješiti na relaciji zajmodavca i zajmoprimaca.

Zaključeno je i da treba sačekati prijedloge Banke po zaključku Odbora za financijsku stabilnost i njegov stav.

Također, Vlada je zadužila sve nadležne federalne institucije da, u okvirima svojih ingerencija, podrže aktivnosti Banke u skladu s mjerama koje će Odbor predložiti, priopćeno je.

Zakon o korupciji 2016.

Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

Na ovaj način je 1.1.2016. godine utvrđen kao rok za početak primjene ovog zakona.

U obrazloženju je navedeno kako je Zakon objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH” 23.7.2014. godine, a da ranije predviđeni šestomjesečni rok nije dovoljan za osiguravanje materijalnih, tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta za odgovarajuću primjenu njegovih odredaba.

Naime, Zakonom je propisano formiranje posebnih odjela u Vrhovnom sudu Federacije BiH i Federalnom tužiteljstvu Federacije BiH, te propisana prvostupanjska nadležnost u postupanju za određena kaznena djela. Uzimajući u obzir da do sada nisu u dovoljnoj mjeri osigurani potrebni kapaciteti za funkcioniranje tih odjela, osnovna intencija izmjena Zakona je propisivanje početka njegove primjene od 1.1.2016. godine, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

OGLASI

Loading