Select Page

Osigurani zakonski preduvjeti da roditelji njegovatelji u F BiH dobiju status osiguranika

Osigurani zakonski preduvjeti da roditelji njegovatelji u F BiH dobiju status osiguranika

Nakon što  je na svome redovitom zasjedanju u četvrtkak i Dom naroda potvrdio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u Federaciji BiH stvoreni su uvjeti da roditelji njegovatelji dobiju status osiguranika u sustavu zdravstvenog osiguranja, u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Podsjećamo, prethodno usvojenim zakonom o roditeljima njegovateljima u Federaciji uređen je pojam i status roditelja njegovatelja, kao i pravo roditelja njegovatelja na materijalnu potporu u vidu mjesečne naknade i pripadajućih doprinosa, postupak ostvarivanja prava, financiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja u FBiH.

„Člankom 11. navedenog zakona utvrđeno je da roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u Federaciji sukladno Zakonu o radu na koju se uplaćuju doprinosi za mirovino-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti“ , pojasnila je Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva. Za provedbu ovog zakona u Proračunu Federacije BiH osigurana su sredstva u iznosu od 17,5 milijuna KM. Zakonom i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji će uskoro stupiti na snagu jer je potvrđen u oba doma Parlamenta Federacije BiH određen je i obveznik uplate doprinosa, a to je  centar za socijalni rad, odnosno općinska služba za socijalnu zaštitu.

Izaslanici u Domu naroda, među ostalim usvojili su i set zakona iz oblasti zemljišnih knjiga i katastra nekretnina, izmjene i dopune Zakona o zemljišnoj knjizi, Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Zakona o premjeru i katastru zemljišta. Ovim zakonskim rješenjima  usklađuju se evidencije zemljišnih knjiga i katastra, pojasnio je Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.Podsjetio je da u Federaciji BiH trenutačno postoji dvojni sustav evidencija nekretnina.

„ Na jednoj strani je zemljišna knjiga koja vodi evidenciju o vlasništvu, a na drugoj strani je katastar koji je odgovoran i koji vodi tehničke podatke o nekretninama .Nedovoljna razina odgovornosti prema nekretninama dovela je do različitosti u podacima u ove dvije evidencije odnosno neusklađenosti“, pojasnio  je Obradović.  Federalna geodetska uprava u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde već dulje vrijeme realizira projekt “Registracija nekretnina” s ciljem usuglIšavanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka i to u urbanim, gradskim sredinama u Federaciji BiH. Projektom je obuhvaćeno za sada 58 općina i do sada je u Federaciji BiH 57,8 posto zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka usuglašeno.“

Izradili smo i posebnu Studiju izvodljivosti nove sustavne i softerske arhitekture informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH u kojoj su jasno prepoznate slabosti i zapreke koje stoje na putu poboljšanja sustava zemljišne administracije u Federaciji BiH. Potreba izmjene pravnog okvira jasno je označena kao preduvjet i to smo donošenjem ovog seta zakona i napravili“, pojasnio  je Obradović. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, uz ostalo, prihvatio je i odluke o imenovanjima direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH. Za direktora je imenovan Jasmin Mahmuzić, a zamjenicu Dubravka Bošnjak. Oboje su imenovani na četvorogodišnji mandat. Također, imenovano je i novo Upravno vijeće Agencije za bankarstvo.

vecernji.ba

OGLASI

Loading