Select Page

Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu

Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Vladi Županije Zapadnoercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 10/04), članka 37. stavka (7) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 31/19), članka 5. i članka 37. stavak (1) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/12, 20/13 i 5/17), na prijedlog Ministra gospodarstva, Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na 210. sjednici održanoj dana 20 veljače 2020. godine, donijela je

O D L U K U
o donošenju Programa utroška sredstava
„Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke
za 2020. godinu

Članak 1.
(Opće odredbe)

Donosi se Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 31/19), (u daljnjem tekstu: Program) u iznosu od 1.400.000,00 KM.

Članak 2.
(Svrha i cilj programa)

Svrha Programa je nastaviti potporu prioritetnim mjerama novčanih poticaja u okviru
raspoloživog proračuna, kako bi se osigurao kontinuirani tijek isplate poticaja po
modelu poticaja proizvodnjama i modelu ostalih vrsta poticaja, kako bi se nastavili započeti i otvorili novi procesi u poljoprivrednom sektoru i ruralnom razvitku, a u cilju ostvarenja:
a) zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima,
b) stabilizacija tržišta poljoprivrednim proizvodima, smanjenje uvoza i stvaranja pretpostavki za izvoz,
c) stvaranje tržišno orijentiranih proizvođača,
d) održanje postojećih kapaciteta u poljoprivredi,
e) povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje,
f) opskrbljivanje prehrambene industrije sirovinama,
g) povećanje sjetvenih površina i privođenje kulturi neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta,
h) veće zapošljavanje i smanjenje stope nezaposlenosti.

Članak 3.

(Kriteriji)

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređivat će se fizičkim i pravnim osobama (u daljnjem tekstu: klijenti) prema općim i posebnim kriterijima.

Članak 4.
(Opći kriteriji)

Opći kriteriji koje klijenti moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na poticaj su:
a) da su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava odnosno Registar klijenata
sukladno Zakonu o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/07, 4/10,
27/12 i 7/13),
b) da imaju prebivalište ili sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke (u daljem
tekstu: Županija),
c) da ostvaruju proizvodnju na području Županije.

Članak 5.
(Posebni kriteriji)

(1) Pored općih kriterija klijenti moraju ispunjavati i posebne kriterije, koji su propisani za
svaki model potpore.
(2) Ostali posebni kriteriji bit će propisani Naputkom za ostvarenje prava na novčane potpore u
poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku ( u daljem tekstu: Naputak).
(3) Naputak donosi Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu:
Ministar) uz suglasnost Vlade Županije. Ministar ima pravo usklađivanja visine poticaja u
okviru jedne namjene, kako se predviđena sredstva za istu ne bi prekoračila sukladno planu
raspodjele.

Članak 6.
(Modeli potpora)

Potpore su usmjerene prema modelima:
a) Model potpore proizvodnjama,
b) Model kapitalnih ulaganja,
c) Model ostalih vrsta potpora.

Članak 7.
(Modeli potpore proizvodnjama)

Pravo na potporu proizvodnji može se ostvariti za:
a) animalnu proizvodnju,
b) biljnu proizvodnju.

Članak 8.
(AP – Animalna proizvodnja)

U okviru animalne proizvodnje potpore se odnose i na:
a) Uzgoj muznih krava (proizvodnja od vitalnog interesa) za proizvodnju svježeg mlijeka. Potporu ostvaruju klijenti (pravne osobe i obrti) koji posjeduju minimalno 5 muznih krava i uposlenog (minimalno) jednog djelatnika,
b) Držanje pčelinjih društava (proizvodnja od vitalnog interesa) – klijenti koji imaju
najmanje 30 do najviše 150 pčelinjih društava,
c) Držanje koka nesilica-klijenti (pravne osobe i obrti) koji uzgoje do 5000 komada koka
nesilica,
d) Uzgoj brojlera – klijenti (pravne osobe i obrti) koji uzgoje i prodaju najmanje 5000, do
najviše 10000 komada brojlera,
e) Proizvodnja jednodnevnih pilića – klijenti (pravne osobe i obrti) koji proizvedu i prodaju
najmanje 100000 do najviše 300000 komada jednodnevnih pilića,
f) Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka- potporu ostvaruju klijenti (pravne osobe i
obrti) koji su u sustavu otkupa/prodaje mlijeka.

Članak 9.
(BP-Biljna proizvodnja)

Biljna proizvodnja obuhvaća:
a) Proizvodnja povrća u svježem stanju – klijenti koji su zasadili: krumpir, crveni i bijeli
luk, rajčicu i kupusnjače (proizvodnje od vitalnog interesa), lubenicu, dinju, mrkvu i
papriku. Minimalno zasađena površina povrća je 1 ha.
b) Proizvodnja u plastenicima/staklenicima. Minimalna površina koja se potiče je 500 m2.

Članak 10.
(Prijava proizvodnji)

Klijenti Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljem tekstu: Ministarstvo) ili Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke ( u daljem tekstu: Zavod) prijavljuju:
a) uzgoj muznih krava do 3.4.2020. godine. Uz prijavu priložiti kopije stočnih
putovnica. Starost krava prilikom prijave je od 2 godine do 10 godina. Ako je krava
kupljena od 1.6.2019. godine klijent mora priložiti putovnicu, račun o kupnji i dokaz da je
krava plaćena (ako je krava kupljena od pravne osobe) ili otkupni blok (ako je krava
kupljena od fizičke osobe) i dokaz da je ista plaćena, svjedodžbu o zdravstvenom stanju i
obrazac o prijavi kretanja,
b) držanje pčelinjih društava do 27.3.2020. godine. Uz prijavu priložiti listu korištenja.
Pčelinja društva mogu biti najviše na dvije lokacije, koje je klijent (podnosilac prijave )
obvezan u prijavi navesti. Zapisnici se rade samo za košnice pčela koje su na području
Županije Zapadnohercegovačke. Ako košnice nisu na imanju podnositelja prijave, dužan je
imati pismenu suglasnost vlasnika parcele (ovjerenu) na kojem su premještene košnice
pčela,
c) proizvodnju povrća do 31.3.2020. godine. Uz prijavu priložiti listu korištenja,
d) proizvodnju u plastenicima /staklenicima do 31.3.2020. godine.

Članak 11.
(Sačinjavanje zapisnika)

Sačinjavanje zapisnika vršit će se za:
a) uzgoj muznih krava do 8.5.2020. godine,
b) držanje pčelinjih društava do 30.4.2020. godine,
c) proizvodnju povrća do 24.7.2020. godine,
d) proizvodnju u plastenicima /staklenicima do 24.7.2020. godine.

Članak 12.
(Podnošenje zahtjeva)

(1) Potpore ostvaruju klijenti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane ovom Odlukom i
Naputkom.
(2) Klijenti koji ispunjavaju uvjete iz stavka (1) ovog članka podnose Ministarstvu zahtjev za
ostvarivanje prava na novčanu potporu,
(3) Rokovi za podnošenje zahtjeva i kao i ostali posebni kriteriji Naputkom će biti propisani.

Članak 13.
(Donošenje rješenja i obračuna)

(1) Za klijente čiji su zahtjevi za proizvodnje pravovremeni, utemeljeni i potpuni,
Ministarstvo, u propisanim rokovima, donosi rješenja i vrši obračun novčanih potpora
na obrascima koji su sastavni dio Naputka.
(2) Ministarstvo dostavlja Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke (u daljem
tekstu: Ministarstvo financija) rješenja o odobravanju novčane potpore i obračun na
propisanim obrascima, radi isplate.
(3) Za klijente čiji zahtjevi ne budu ispunjavali propisane uvjete, rješenjem će biti odbijeni.

Članak 14.
(Model kapitalna ulaganja)

U okviru modela kapitalnih ulaganja potiče se:
a) podizanje nasada lješnjaka, masline, smokve i vinove loze,
b) izgradnja novih plastenika,
c) nabavka mehanizacije.

Članak 15.
(Podizanje nasada lješnjaka, masline, smokve i vinove loze)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji su zasadili nasad lješnjaka, masline, smokve i vinove loze od
15.11.2019. godine do 1.5.2020. godine.
(2) Minimalno poticana površina po pojedinoj kulturi je 0,1 ha do maksimalno (uključujući)
1 ha.
(3) Ostali kriteriji bit će Naputkom propisani.

Članak 16.
(Izgradnja novih plastenika)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji su od 1.11.2019. godine do 1.5.2020. godine, izgradili (podigli) nove plastenike, površine od 500 m2 do 1000 m2,
(2) Ostali kriteriji bit će Naputkom propisani.

Članak 17.
(Nabavka mehanizacije)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji su kupili novu poljoprivrednu mehanizaciju od 1.1.2020. do
1.9.2020. godine
(2) Ostali kriteriji bit će Naputkom propisani.

Članak 18.

(Model ostalih vrsta potpora)

U okviru ostalih vrsta novčanih potpora potiču se:
a) projekti vezani za oblast poljoprivrede,
b) organizacije i udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede na području Županije,
c) subvencioniranje osiguranja.

Članak 19.
(Projekti iz oblasti poljoprivrede)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji dostave projekt, program ili poslovni plan:
a) vezane za razvoj i unapređenje poljoprivrede (investicije u poljoprivredna
gospodarstva),
b) aktivnosti različitih organizacija i udruga u funkciji razvoja poljoprivrede,
c) ostali projekti koji su od značaja za županiju ( programi razvitka, planovi razvitka) i
drugo,
(2) Ostali kriteriji bit će Naputkom propisani.

Članak 20.
(Potpora organizacijama i udrugama)

Potpora se odobrava zemljoradničkim zadrugama i udrugama poljoprivrednika za realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede i realizaciju programa svojih članova sukladno Programu i Naputku.

Članak 21.
(Subvencioniranje osiguranja)

(1) Potporu ostvaruju klijenti (pravne osobe i obrti) za sufinanciranje mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja za jednoga djelatnika.
(2) Ostali kriteriji bit će Naputkom će propisani.

Članak 22.
(Donošenje Odluka)

Za model Kapitalna ulaganja i Ostale vrste novčanih potpora Ministar donosi Odluke.

Članak 23.
(Visina i iznos sredstava)

(1) Izvor sredstava za realizaciju Programa je Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2020.
godinu.
(2) Sredstva odobrena Proračunom iznose 1.400.000,00 KM. Ista će biti prebačena na poziciju
614400 i rasporedit će se kako slijedi:

(3) Ako se pojavi potreba ministar odlučuje o prebacivanju sredstava iz jedne namjene u drugu,
odnosno ako se u jednoj namjeni pojavi višak, prebacuje sredstava tamo gdje nedostaju.
(4) Sredstva pričuve koristit će se i za izdatke koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom i Naputkom,
a u skladu su sa Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku, na
temelju pojedinačnih Zahtjeva klijenata i odluka koje ministar donosi.

Članak 24.
(Nadzor i kontrola)

(1) Nadzor i kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i tijekom
prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja aplikacija Ministarstvu vršit će službenici Ministarstva, odnosno Zavoda.
(2) Ukoliko se ukaže potreba za obavljanjem nadzora i kontrole iz stavka (1) ovog članka, Zavod, odnosno Ministarstvo, može zatražiti pomoć Županijskog poljoprivrednog inspektora.

Članak 25.
(Podnošenje izvješća)

O utrošenim sredstvima iz članka 1. ove Odluke Ministarstvo će podnijeti izvješće Ministarstvu financija.

Članak 26.
(Realizacija)

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo i Ministarstvo financija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Članak 27.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “.

OGLASI

Loading